U Sustavu postoje dvije vrste Kartica:

Svaka prodaja goriva Plavi dizel se evidentira u Sustavu Plavi dizel, a omogućena je prodaja Plavog dizela samo korisnicima kartice GP i GPR do Kvote koja im je prethodno odobrena.

Za pristup prodavatelja Sustavu potrebno je s Finom sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji za prihvaćanje kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena. Za sklapanje navedenog Ugovora prodavatelj kontaktira Finu za dogovor oko sklapanja Ugovora.

Prema Zakonu o trošarinama ("Narodne novine" br. 106/18), plinsko ulje za namjene propisane člankom 92. Zakona (u daljnjem tekstu: Plavi dizel) izuzeto je od plaćanja trošarina. Zakon o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje vođenje elektroničke evidencije prodaje Plavog dizela stoga je Fina, temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske, uspostavila sustav kojim će se nadzirati njegova potrošnja:

1. Odluka o obavljanju poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi donesena na sjednici Vlade 20. svibnja 2010. godine.

  • 1. srpnja 2010. godine uspostava Sustava nadzora potrošnje Plavog dizela za korisnike prava u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi.

2. Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi donesena na sjednici Vlade 29. svibnja 2013. godine.

  • 1. srpnja 2013. godine širenje Sustava nadzora potrošnje Plavog dizela na korisnike prava u plovidbi.

Prodajno mjesto ugovornog partnera prije istakanja Plavog dizela dužno je:

1. za Korisnike kartice GPR provjeriti identitet kupca usporedbom kartice GPR i jedne od sljedećih identifikacijskih isprava:

  • Iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili
  • Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili
  • Povlastice za ribolov ili
  • Povlastice za uzgoj ili
  • Povlastice za akvakulturu

sukladno članku 11. stavku 2 i 3. Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi,  ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 2/16, 118/16, 29/18);

2. za Korisnike kartice GP provjeriti da je plovilo ili plovni objekt, u kojeg će se izvršiti izravno utakanje, navedeno na kartici GP sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu („Narodne novine“ br. 58/13, 72/13, 69/14, 157/14, 88/18).

Kartica i identifikacijski dokumenti ne smiju biti oštećeni i moraju izgledom i sadržajem odgovarati propisanim obrascima. Karticu prodajno mjesto ugovornog partnera zadržava do završetka transakcije te je istu dužno vratiti Korisniku po završetku transakcije.

Sukladno članku 11. stavku 2. Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 2/16, 118/16, 29/18) te članku 13. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu („Narodne novine“ br. 58/13, 72/1369/14, 157/14, 88/18), prije samog istakanja Plavog dizela prodajno mjesto ugovornog partnera dužno je upitom u stanje provjeriti raspoloživu količinu Plavog dizela. Upit u stanje provodi se putem EFT POS uređaja, koji je odobren ili isporučen od strane Fine, tako što se kartica provlači kroz EFT POS uređaj pri čemu se obrađuje procedura upita u stanje s tiskanjem odgovora. Upitom u stanje provedenim preko EFT POS uređaja, također se provodi rezervacija raspoložive količine tako da tijekom sljedećih 60 minuta za tog Korisnika prodaja može biti odobrena samo na tom prodajnom mjestu ugovornog partnera koje je izvršilo upit u stanje.

  • Ako Korisnik ima raspoloživu količinu Plavog dizela na EFT POS uređaju tiskat će se potvrda „Upita u stanje“ na kojoj će pisati trenutno raspoloživa količina.
  • Ako Korisnik nema raspoložive količine Plavog dizela, na EFT POS uređaju tiskat će se potvrda „Upita u stanje“ na kojoj će pisati količina 0 litara i poruka: „Vaša raspoloživa količina je potrošena“. Prodajno mjesto ugovornog partnera vraća Korisniku Karticu i potvrdu uz obrazloženje da se prodaje na može izvršiti budući da je odobrena količina potrošena.

U slučaju da postupak istakanja i evidentiranja kupoprodaje traje duže od 60 minuta od upita u stanje, prodajno mjesto ugovornog partnera treba ponoviti upit u stanje kako bi se produljila rezervacija.

Ako prodajno mjesto ugovornog partnera ne izvrši upit u stanje prije istakanja Plavog dizela, ugovorni partner preuzima svu odgovornost za eventualnu neovlaštenu kupoprodaju Plavog dizela.

Nakon provedenog postupka provjere isprava propisanog Zakonom i pravilnicima i utvrđene raspoložive količine Plavog dizela, prodajno mjesto ugovornog partnera može pristupiti izravnom utakanju tražene količine Plavog dizela koja mora biti manja ili jednaka od raspoložive količine. Ugovorni partner odgovara za prekoračenje raspoložive količine u tom utakanju u odnosu na iskazano stanje.

Nakon istakanja Plavog dizela, prodajno mjesto ugovornog partnera evidentira točnu istočenu količinu putem EFT POS uređaja provlačenjem Kartice i unosom količine u uređaj sukladno uputi o radu s EFT POS uređajima. EFT POS uređaj ispisuje potvrdu na kojoj je navedeno da li je transakcija odobrena ili nije. Samo u slučaju kada je na potvrdi navedeno da je transakcija odobrena, prodajno mjesto ugovornog partnera može izdati račun. Potvrda o transakciju (tzv. „slip“) mora biti potpisana od strane Korisnika u prisutnosti djelatnika prodajnog mjesta ugovornog partnera. U protivnom, dokumentacija se smatra nevažećom, a prodaja neautoriziranom, te ugovorni partner snosi punu odgovornost za eventualno neovlašteno istakanje Plavog dizela.

Prilikom postupka autorizacije trenutno raspoloživa količina Plavog dizela koju Korisnik ima, umanjuje se za istočnu količinu.

Postupak u slučaju odbijanja transakcije

U slučaju kada je transakcija odbijena, prodajno mjesto ugovornog partnera može provjeriti razlog odbijanja pozivom na pozivni centar na broj 0800 8880.

Ako EFT POS uređaj javlja komunikacijsku grešku, prodajno mjesto ugovornog partnera istu prijavljuje pružatelju komunikacijskih usluga ugovornog partnera ili informatičko – komunikacijskoj podršci. U slučaju potrebe, greška može biti prijavljena Fini pozivom na prethodno navedeni pozivni centar.

Čuvanje obrazaca

Ugovorni partner je dužan potvrde odobrenja kupnje i ispisa stanja iz EFT POS uređaja, kao i obrasce za uzimanje otiska kartice u imprinterima, čuvati u roku propisanom za čuvanje pripadajućeg računa.

Reklamacije i prijave problema prodavatelja

Prodavatelji svu potrebnu dokumentaciju za podnešenje reklamacija šalju Fini na jedan od sljedećih načina:

Poštom na adresu

   Financijska agencija

   Sektor servisa za državu

   Centar kartičnog poslovanja

   Ulica grada Vukovara 70

   10000 Zagreb

Telefaksom na broj: 01 6304 901

Elektronskom poštom na adresu e-pošte: dizel@fina.hr sa naznakom "Za reklamacije"

 

FINA, Sektor usluga za državu, Centar kartičnog i elektroničkog poslovanja, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb; telefaksom na broj: 01/6127-010 ili elektronskom poštom na adresu: dizel@fina.hr s naznakom „za reklamacije“. Reklamacija mora biti ovjerena potpisom ovlaštene osobe  ugovornog partnera te obavezno trebaju biti priložene kopije računa, vezanih potvrda iz EFT POS uređaja ili obrazaca za uzimanje otiska kartice. U reklamaciji treba obavezno naznačiti da li se želi poništenje transakcije, smanjenje ili povećanje iznosa transakcije, datum, vrijeme i broj odobrenja transakcije, MIBPG/CFR ili IPPO broj, OIB i naziv korisnika Kartice i/ili ime ili naziv plovila ili plovnog objekta te MID i TID prodajnog mjesta. U slučaju izmjene iznosa potrebno je jasno naznačiti stari iznos i iznos na koji je potrebno ispraviti transakciju. Ako se traži povećanje iznosa, potrebno je priložiti od strane kupca ovjerenu otpremnicu ili račun na kojima je navedena stvarno istočena količina Plavog dizela.

Ovlaštena osoba može ovlastiti druge osobe za potpisivanje i slanje reklamacija. U tom slučaju potrebno je na već spomenutu adresu dostaviti dopis potpisan od strane ovlaštene osobe u kojem se navodi ime i prezime osoba na koju se ovlast prenosi kao i njihovi kontakt podaci i adrese elektronske pošte, te primjeri njihovih potpisa. Rok za reklamaciju po pojedinim transakcijama provedenim na EFT POS uređaju je 15 dana od datuma nastanka transakcije.

Postupak u slučaju tehničkih problema

U slučaju kvara ili drugih tehničkih problema s EFT POS uređajem, prodajno mjesto ugovornog partnera prijavljuje kvar pozivom na broj naznačen na samom EFT POS uređaju. U slučaju da je potrebno provesti transakciju, a EFT POS uređaj ne radi ispravno, prodajno mjesto ugovornog partnera zove pozivni centar na broj 0800 8880 i traži glasovnu autorizaciju. Za provođenje autorizacije, prodajno mjesto ugovornog partnera mora znati svoju MID oznaku, broj Kartice i količinu Plavog dizela koju želi utočiti. Od pozivnog centra dobiva broj autorizacije kako bi rezerviralo odgovarajuću količinu. Po dobivenoj autorizaciji prodajno mjesto ugovornog partnera pristupa istakanju te je dužno osigurati da je utočena količina manja ili jednaka od količine rezervirane glasovnom autorizacijom.

U slučaju kada je već izvršen upit u stanje putem EFT POS uređaja i istakanje Plavog dizela, a zbog kvara ili drugih tehničkih problema s EFT POS uređajem nije moguće evidentirati prodaju putem EFT POS uređaja, prodajno mjesto ugovornog partnera dužno je izvršiti glasovnu autorizaciju istočene količine pozivom na prethodno navedeni pozivni centar.

Pomoću imprintera (uređaj za uzimanje otiska poznatiji pod kolokvijalnim nazivom „pegla“) prodajno mjesto ugovornog partnera uzima otisak Kartice tako da umetne Karticu i Finin obrazac za uzimanje otiska Kartice (poznat pod kolokvijalnim nazivom „slip“) u imprinter i povuče klizač imprintera preko obrasca i Kartice. Potom na obrazac upisuje točno istočenu količinu, broj autorizacije i datum. Navedeni obrazac Korisnik Kartice obavezno mora potpisati u prisutnosti djelatnika prodajnog mjesta ugovornog partnera. U protivnom, dokumentacija se smatra nevažećom, a prodaja neautoriziranom te ugovorni partner snosi punu odgovornost za eventualno neovlašteno istakanje Plavog dizela. Prvu kopiju obrasca prodajno mjesto ugovornog partnera uručuje Korisniku zajedno s računom i Karticom, a preostala dva primjerka zadržava za svoju evidenciju.

U slučaju da istočena količina nije jednaka rezerviranoj količini, kopije obrasca i računa dostavljaju se u Finu istim postupkom kao i za reklamacije.

Po uspostavi rada EFT POS uređaja, prodajno mjesto ugovornog partnera ručno unosi podatke s obrasca za uzimanje otiska u EFT POS uređaj prema postupku za naknadni unos transakcija koji je opisan u uputi o radu s EFT POS uređajima koja je dostavljena s uređajem.