Pristup ICS sustavu Carinske uprave

Izdavanje poslovnih soft certifikata (LCP) obavlja se samo za poslovne subjekte sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.