Usporedne tablice poslovnih digitalnih certifikata

 

 

TABLICA USPOREDBE POSLOVNIH DIGITALNIH CERTIFIKATA - za fizičke osobe povezane s poslovnim subjektom

Vrsta Dva poslovna certifikata* na QSCD kripto uređaju Dva poslovna certifikata* na sigurnom uređaju Certifikat za ePotpis u oblaku Poslovni soft certifikat Poslovni soft certifikat - LCP certifikat

Period važenja

2 godine 2 godine 2 godine 5 godina 5 godina

Za koga se izdaje

Fizičkim osobama povezanim s poslovnim subjektom Fizičkim osobama povezanim s poslovnim subjektom Fizičkim osobama povezanim s poslovnim subjektom Fizičkim osobama povezanim s poslovnim subjektom Fizičkim osobama povezanim s poslovnim subjektom

Prijava na e-servise/aplikacije - pouzdana autentikacija**

Potpisivanje i kriptiranje elektroničke pošte***

Upotreba na mobilnim uređajima

Potrebna instalacija programske podrške za kripto uređaj

Automatsko povjerenje u Microsoftove programe i sustavime****

Najčešća namjena

Za pristup i rad na: 

  • e-servisima državne uprave i javnih službi,
  • e-servisima Fine, 
  • internetskom bankarstvu banaka s kojima Fina ima poslovnu suradnju te
  • svim drugim e- servisima. 

Može se koristiti u bilo kojoj drugoj situaciji gdje je potreban kvalificirani elektronički potpis.

Za pristup i rad na: 
  • e-servisima državne uprave i javnih službi,
  • e-servisima Fine, 
  • internetskom bankarstvu banaka s kojima Fina ima poslovnu suradnju te
  • svim drugim e- servisima. 
Može se koristiti u bilo kojoj drugoj situaciji gdje je potreban napredni elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.
Za udaljeni e-potpis na bilo kojem web ili mobilnom servisu gdje je potreban napredni elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Za autentikaciju / identifikaciju i za napredni elektronički potpis.

Za autentikaciju / identifikaciju i za napredni elektronički potpis.

Prikladan za osobe koji nisu u mogućnosti biti osobno nazočni pri registraciji korisnika, kao npr. osobe u inozemstvu. Primjer uporabe ovih certifikata je pristup ICS sustavu i drugim sustavima Carinske Uprave.

  Više informacija Više informacija Više informacija Više informacija Više informacija

 

Certifikat za ePotpis u oblaku – relativno je nov na tržištu Hrvatske i namijenjen je prvenstveno za udaljeno elektroničko potpisivanje u servisu ePotpis u oblaku. Ovakav način elektroničkog potpisivanja naziva se „serversko potpisivanje“,  “mobilno potpisivanje“ ili „potpisivanje u oblaku“, a prednost mu je da korisnik  elektroničke dokumente ili podatke potpisuje na jednak način mobitelom, tabletom ili računalom, bez potrebe za posjedovanjem posebnog kripto uređaja. Pored toga, ovaj se certifikat može koristiti i za pristup e-servisima. Obzirom da je trenutno većina e-servisa u Hrvatskoj još u fazi prilagodbe za korištenje ovog certifikata, očekujemo brzu prilagodbu odnosno integraciju svih dostupnih servisa sa Servisom za udaljeno elektroničko potpisivanje, kako bi krajnji korisnik mogao koristiti taj certifikat za prijavu i rad na željenim e-servisima.

Vlasnici elektroničkih servisa i usluga koji koriste elektroničko potpisivanje u svom procesu, mogu se za informacije i dokumentaciju za integraciju svoje aplikacije/servisa sa servisom za udaljeno elektroničko potpisivanje obratiti na adresu e-pošte: e-poslovanje@fina.hr.

 

TABLICA KARAKTERISTIKA POSLOVNIH DIGITALNIH CERTIFIKATA - za IT sustave, aplikacije ili servise povezane s poslovnim subjektom

Vrsta Certifikati za fiskalizaciju - aplikacijski certifikati Aplikacijski certifikat razine 1 (NCP) Aplikacijski certifikat razine 2 (NCP) Aplikacijski certifikat razine 2 (NCP+) Aplikacijski certifikat razine 3 (NCP+)
Period važenja 5 godina 5 godina 2 godine 2 godine 1 godina
Za koga se izdaje Poslovni subjekt, obveznika fiskalizacije odnosno IT opremu povezanu uz poslovni subjekt Za IT sustave, aplikacije ili servise povezane s poslovnim subjektom Za IT sustave, aplikacije ili servise povezane s poslovnim subjektom Za IT sustave, aplikacije ili servise povezane s poslovnim subjektom Za IT sustave, aplikacije ili servise povezane s poslovnim subjektom
Autentikacija
Digitalni potpis
Potpisivanje i kriptiranje elektroničke pošte***
Ne zahtjeva kripto uređaj
Upotreba na mobilnim uređajima
Automatsko povjerenje u Microsoftove programe i sustave****
Namjena

Koristi se:

  • za elektroničko potpisivanje elemenata računa te 
  • za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka sa sustavom Porezne uprave.
Za autentikaciju IT sustava, aplikacija ili servisa. Za autentikaciju IT sustava, aplikacija ili servisa. Za autentikaciju IT sustava, aplikacija ili servisa. Za autentikaciju IT sustava, aplikacija ili servisa.
  Više informacija Više informacija Više informacija Više informacija Više informacija

 

 

TABLICA KARAKTERISTIKA POSLOVNIH DIGITALNIH CERTIFIKATA - za autentikaciju mrežnih stranica (SSL/TLS odnosno poslužiteljski certifikat)

Vrsta Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica razine 2 (OVCP) Kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica (EU QWAC)
Kvalificirani certifikat sukladno eIDAS Uredbi***** 

Period važenja 1 godina 1 godina
Za koga se izdaje Za web poslužitelje povezane s pravnom osobom Za web poslužitelje povezane s pravnom osobom ili Državnim tijelom 
Autentikacija poslužitelja
Provjera domene 
Provjera pravne osobe 
Provjera pravne osobe na višoj razini 
Automatsko povjerenje u Microsoftove programe i sustave****
Višedomenski certifikat (multi domain)
Kompatibilnost s web preglednicima i poslužiteljima
Osiguravanje povjerljivosti podataka u komunikaciji
Omogućavanje sigurnog korištenja kreditnih kartica u transakcijama
Namjena Za autentikaciju web poslužitalja kojima se pristupa putem SSL/TLS protokola Za autentikaciju web poslužitalja kojima se pristupa putem SSL/TLS protokola
  Više informacija Više informacija

 

 

TABLICA USPOREDBE KVALIFICIRANIH CERTIFIKATA ZA e-PEČAT

Vrsta Certifikat za elektronički pečat na QSCD uređaju Certifikat za e-Pečat u oblaku Soft certifikat za elektronički pečat
Period važenja 2 godine 2 godine 5 godina
Za koga se izdaje Pravnim osobama Pravnim osobama Pravnim osobama
Osiguravanje izvornosti i cjelovitosti podataka
Kvalificiranost e-pečata Kvalificirani elektronički pečat Napredni elektronički pečat podržan kvalificiranim certifikatom Napredni elektronički pečat podržan kvalificiranim certifikatom
Automatsko povjerenje u Microsoftove programe i sustave****
Najčešća namjena Za ovjeru dokumenta, podataka i drugog digitalnog sadržaja pravne osobe Za ovjeru dokumenta, podataka i drugog digitalnog sadržaja pravne osobe Za ovjeru dokumenta, podataka i drugog digitalnog sadržaja pravne osobe
  Više informacija Više informacija Više informacija

 

 

*Fina na kripto uređaju (sigurnom ili QSCD) najčešće izdaje dva certifikata: autentikacijski i potpisni. U slučaju potrebe i zahtjeva korisnika za samo jednim certifikatom na kripto uređaju, Fina može izdati samo jedan od njih (autentikacijski ili potpisni certifikat).

**Vlasnici servisa određuju koje će sve tipove poslovnih certifikata prihvaćati za pristup i rad na e-servisima, zbog čega sugeriramo da se prije odabira tipa poslovnih certifikata prvo informirate kod nadležne institucije (pružatelja odnosno vlasnika e-servisa).

*** Certifikat izdan na kripto uređaju može se koristiti za enkripciju elektroničke pošte i drugih podataka samo u primjenama u kojima se enkriptirani podaci čuvaju najkasnije do obnove certifikata. Fina ne pohranjuje privatne ključeve povezane s certifikatima, a prilikom obnove certifikata na kripto uređaju postojeći privatni ključ se briše i zamjenjuje novim ključem. Nakon brisanja privatnog ključa više nije moguće obaviti dekripciju enkriptirane  elektroničke pošte ili drugih podataka enkriptiranih prethodnim certifikatom.

**** Fina je uvrštena u Microsoft Trusted Root Certificate program što osigurava  sigurno i automatsko online dodavanje Fina Root CA certifikata na Windows-ov Trusted Root Certification Authorities Store svakog računala. Trusted Root Certification Authorities  Store je spremište svih provjerenih i sigurnih root certifikata kojima automatski vjeruju Microsoft operativni sustavi (Windows Vista, 7 i 10) te Internet Explorer, Edge, Chrome i ostali internetski preglednici, e-mail klijenti te druge aplikacije koje koriste ovaj „Trusted Store“ svojeg Windows operacijskog sustava. Ulaskom Fine u ovaj Microsoftov program automatski se ostvaruje povjerenje u sve certifikate i vremenske žigove (Time-Stamps) koje izdaje Fina.

***** Certifikat se može validirati kao EU kvalificirani certifikat korištenjem Pouzdanog popisa kvalificiranih pružatelja usluga povjerenja (Trusted liste) za Republiku Hrvatsku