Ovrha se ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su zakonom izuzeti od ovrhe ili je ovrha na njima ograničena. 

Ako je račun ovršenika blokiran ili ovršenik raspolaže informacijom da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje po kojoj će biti ovršen, može u Fini zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na koji će se isplaćivati primanja koja su izuzeta od ovrhe ili nad kojima je ovrha ograničena, kako bi ovršenik njima mogao slobodno raspolagati. Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba (potrošač) čiji računi nisu blokirani ako uz zahtjev za otvaranje zaštićenog računa priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima. 

Zahtjev za otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na obrascu Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona), može se dostaviti u bilo koju Fininu poslovnicu. 

Otvaranje zaštićenog računa  moguće je i putem online servisa za predaju dokumentacije, ili putem servisa e-Blokade, bez dolaska u Finine poslovnice.

Otvaranje zaštićenog računa za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena (članci 172. i 173. Ovršnog zakona)

  1. Ovršenik popunjava obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona
  2. Potpisani obrazac Obavijesti dostavlja u Fininu poslovnicu
  3. Fina nalaže banci otvaranje posebnog (zaštićenog) računa za ta sredstva i uplatitelja primanja obavještava o potrebi uplate tih primanja na posebni (zaštićeni) račun

Otvaranje posebnog (zaštićenog) računa za druge dohotke koji imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja prema posebnim propisima (članak 173. stavak 7. Ovršnog zakona)

  1. Ovršenik popunjava obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona u kojem treba naznačiti da primanje (drugi dohodak) ostvaruje sukladno članku 173. stavku 7. Ovršnog zakona
  2. Potpisani obrazac Obavijesti dostavlja u Fininu poslovnicu
  3. Uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona, ovršenik u Finu dostavlja i potvrdu o visini dohotka i primitka, koju izdaje Porezna uprava (izvornik) iz koje je razvidno da se radi o primanjima iz članka 173. stavka 7. Ovršnog zakona
  4. Fina nalaže banci otvaranje posebnog (zaštićenog) računa za ta sredstva i uplatitelja primanja obavještava o potrebi uplate tih primanja na posebni (zaštićeni) račun

Potvrda o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava smatra se, na temelju mišljenja i pojašnjenja Ministarstva pravosuđa, javnom ispravom iz članka 17. stavka 7. Ovršnog zakona ako je u njoj naznačeno da ovršenik u razdoblju za koje se potvrda izdaje ima evidentirana samo primanja po osnovi drugog dohotka te nije evidentiran nikakav drugi dohodak ni primitak u tom razdoblju, niti je naznačeno da obavlja samostalnu djelatnost. Temeljem te potvrde Fina utvrđuje da se radi o jedinom i stalnom novčanom primanju koje se ovršeniku isplaćuje i na osnovi nje daje nalog banci za otvaranje posebnog (zaštićenog) računa.

U obrascu Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona, ovršenik može navesti samo jednog uplatitelja drugog dohotka (po članku 173. stavku 7. Ovršnog zakona) i istovremeno može imati evidentiranog samo jednog uplatitelja po toj stavci. 

Ako ovršenik želi promijeniti uplatitelja drugog dohotka (za primanja iz članka 173. stavka 7. Ovršnog zakona), to može učiniti najviše jednom u kalendarskom mjesecu, na način da dostavi novu Obavijest i novu potvrdu o visini dohotka i primitka. 

Ako je ovršenik u Obavijesti naveo primanje iz članka 173. stavka 7. Ovršnog zakona (drugi dohodak), ne može imati niti jedno drugo stalno novčano primanje po članku 173. Ovršnog zakona (npr. plaća ili mirovina). To znači da ovršenik koji Fini dostavlja obrazac Obavijesti iz članka 212. Ovršnog zakona na kojemu je naznačio primanje iz članka 173. stavka 7. Ovršnog zakona (drugi dohodak), u trenutku dostavljanja ove Obavijesti mora opozvati raniju Obavijest u kojoj je naveo drugo primanje po članku 173. Ovršnog zakona.

Postupanje u posebnim slučajevima

Postupanje sa sredstvima koja su zaplijenjena na računu ovršenika, a izuzeta su od ovrhe (nisu još prenesena na račun ovrhovoditelja)

U slučaju kada su primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe i zaplijenjeni na računu ovršenika (nisu preneseni na račun ovrhovoditelja), ovršenik može Fini dostaviti pisani zahtjev kojim traži da Fina naloži banci prijenos navedenih primanja na poseban račun. Ako se radi o primanjima iz članka 173. Ovršnog zakona i primanjima iz članka 172. točke 11., 12.,14.,15.,18. i 19. Ovršnog zakona na kojima je ovrha ograničena, ovršenik uz zahtjev treba dostaviti i Potvrdu uplatitelja o uplati i iznosu sredstava izuzetih od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona, odnosno Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema članku 172. točke 11., 12.,14.,15.,18. i 19. Ovršnog zakona. 

Postupanje sa sredstvima koja su uplaćena na redovan račun ovršenika, a izuzeta su od ovrhe i ovršenik želi da se prenesu na poseban (zaštićeni) račun

Ako banka utvrdi da su primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe uplaćeni na račun na kojem se provodi postupak ovrhe (redovan račun ovršenika), a ne na poseban (zaštićeni) račun ovršenika, o tome će obavijestiti Finu kako bi se navedena primanja, naknade ili iznosi prenijeli na poseban (zaštićeni) račun ovršenika. 

Ako ovršenik nema otvoren poseban (zaštićeni) račun, a primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe su uplaćeni na račun na kojem se provodi postupak ovrhe (redovan račun ovršenika), banka će o istome obavijestiti Finu. Također, banka će bez odgode obavijestiti i ovršenika o potrebi otvaranja posebnog (zaštićenog) računa. Ovršenik treba u roku od 8 dana od dana kada je Fina zaprimila obavijest banke dostaviti u Finu Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona. Ovršenik treba u obje gore navedene situacije, ako se radi o primanjima iz članka 173. Ovršnog zakona odnosno primanjima iz članka 172. točke 11., 12.,14. , 15., 18. i 19. na kojima je ovrha ograničena, dostaviti u Finu Potvrdu uplatitelja o uplati i iznosu sredstava izuzetih od ovrhe, odnosno sredstava na kojima je ovrha ograničena, sukladno odredbama Ovršnog zakona, odnosno Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema članku 172. točkama 11., 12. ,14.,15.,18. i 19. Ovršnog zakona. 

Postupanje sa sredstvima koja su uplaćena na redovan račun ovršenika, a izuzeta su od ovrhe i ovršenik želi da se koriste za podmirenje ovrhe

Ovršenik ima mogućnost u roku od 8 dana od dana naznačenog na obavijesti banke o uplati novčanih sredstava odnosno primanja ili naknada izuzetih od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona, a koja su uplaćena na njegov redovan račun na kojem se provodi ovrha, doći u Finu te potpisati i predati osobno ili putem punomoćnika obrazac Suglasnosti ovršenika za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima iz članka 34. stavka 15. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Temeljem predanog obrasca ovršenik daje suglasnost da se na tim novčanim sredstvima provede ovrha te će Fina naložiti banci da ne prenosi navedena novčana sredstva na poseban (zaštićeni) račun, već da se ta novčana sredstva usmjere na podmirenje ovrhe.


Zatvaranje zaštićenog računa ili opoziv primanja i naknada

Za zatvaranje zaštićenog računa otvorenog temeljem Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona ili opoziv obavijesti o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena potrebno je dostaviti ispravno popunjen obrazac Zahtjeva za opoziv obavijesti o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena / zatvaranje posebnog računa ovršenika.

Ako se Zahtjevom traži opoziv primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena, jednim Zahtjevom moguće je zatražiti opozivi za maksimalno pet (5) uplatitelja.

Zahtjev se može dostaviti u bilo koju Fininu poslovnicu.

Zatvaranje zaštićenog računa ili opoziv primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena moguće je i putem online servisa za predaju dokumentacije, ili putem servisa e-Blokade, bez dolaska u Finine poslovnice.
 

Primanja i naknade koji su izuzeti od ovrhe