Stečaj potrošača

Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje

Novosti - Stečaj potrošača - izvansudski postupak

14.07.2022.
Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača - izvansudski postupak

U razdoblju od 1. siječnja 2016. g. do 14. srpnja 2022. g., predano je ukupno 1.262 Zahtjeva za provedbu izvansudskog postupka pred savjetovalištem. Od navedenog broja predanih zahtjeva, sklopljeno je ukupno 16 izvansudskih sporazuma te je izdano ukupno 935 Potvrda o neuspjelom sklapanju izvansudskog sporazuma.

Više informacija

Prije pokretanja stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom, u Fini se može provesti izvansudski postupak pred posrednikom u savjetovalištu s ciljem sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i njegovih vjerovnika.

Sukladno zakonskim odredbama potrošač je:

  • svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti,
  • fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit, ako:
  1. nema više od 20 vjerovnika,
  2. obveze iz obavljanja djelatnosti ne prelaze iznos od 13.272,28 EUR  (100.000,00 kn),
  3. nema obveza iz radnih odnosa koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti,
  4. nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak.

Potrošačem se smatra i fizička osoba koja ima obveze iz djelatnosti koju je obavljala kao obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili obveznik poreza na dobit, ako više nije obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti odnosno poreza na dobit.

Posrednik je djelatnik Fine ili druga fizička osoba kojoj je ministar pravosuđa izdao dozvolu za obavljanje poslova posrednika, a koji je dužan posvetiti posebnu pažnju zaštiti potrošača kao slabije strane u pravnom odnosu i postupati na način koji osigurava potpuno poštivanje osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti te je dužan postupati s osobnim podacima u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. 

 

Izvansudski postupak - javna objava

 

Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka može podnijeti potrošač ili njegov vjerovnik.

Za pokretanje izvansudskog postupka pred savjetovalištem trebate:

  • podnijeti zahtjev za provedbu izvansudskog postupka na propisanom obrascu (neposrednom dostavom ili putem pošte)
  • priložiti popis imovine i obveza na propisanom obrascu
  • priložiti dokaz o postojanju stečajnog razloga (npr. račun ili račune iz kojih je vidljivo da je iznos obveza veći od 2.654,46 EUR (20.000,00 kn) s dospijećem dužim od 90 dana, pravomoćna odluka suda iz koje je vidljivo da je potrošač bio dužan platiti prije 90 dana i više iznos veći od 2.654,46 EUR (20.000,00 kn), itd.) i 
  • priložiti dokaz o uplati predujma ili rješenje nadležnog tijela da je potrošač oslobođen plaćanja predujma za troškove izvansudskog postupka, ako je podnositelj zahtjeva potrošač.

Podnositelji zahtjeva, potrošač ili vjerovnik, dužni su podmiriti troškove izvansudskog postupka u korist računa Fine HR42 2390 0011 1000 1704 2, model HR05, poziv na broj odobrenja 7535104-OIB potrošača, opis plaćanja - predujam za troškove izvansudskog postupka, u iznosu od 39,82 EUR (300,00 kn). 

Vjerovnik je uz zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka dužan priložiti isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja njegove tražbine i izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka. Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje, a nesposoban za plaćanje je ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 2.654,46 EUR (20.000,00 kn). 

POPIS IMOVINE I OBVEZA

Popis imovine i obveza podnosi se savjetovalištu na propisanom obrascu. Ako je podnositelj zahtjeva potrošač tada je dužan popis imovine i obveza dostaviti uz zahtjev, a ako je podnositelj zahtjeva njegov vjerovnik tada je potrošač dužan bez odgode dostaviti savjetovalištu koje vodi izvansudski postupak popis imovine i obveza. Posrednik je ovlašten i dužan provjeriti podatke iz popisa imovine i obveza kod tijela ili osoba koje vode odgovarajuće javne knjige, registre, upisnike i očevidnike, za što mu nije potrebna pisana suglasnost potrošača. Posrednik će pozvati potrošača da ispravi ili dopuni netočne ili nepotpune podatke, a ako potrošač to ne učini, posrednik je dužan na to upozoriti vjerovnike, o čemu stavlja bilješku na popisu imovine i obveza.

PLAN ISPUNJENJA OBVEZA

Plan ispunjenja obveza sastavlja se na propisanom obrascu. Posrednik je dužan pružiti potrošaču stručnu pomoć prilikom sastavljanja plana ispunjenja obveza, ako to potrošač od njega zatraži.

Nakon što se savjetovalištu dostavi dokaz o uplati predujma za troškove izvansudskog postupka u iznosu od 39,82 EUR (300,00 HRK) ili rješenje nadležnog tijela kojim se potrošač oslobađa obveze plaćanja predujma i nakon što se sastavi plan ispunjenja obveza, savjetovalište na mrežnim stranicama Fine objavljuje poziv za sudjelovanje.

Poziv za sudjelovanje sadrži podatke za identifikaciju potrošača, vrijeme i mjesto kada su svi vjerovnici pozvani pristupiti u savjetovalište radi održavanja sastanka, podatke za identifikaciju vjerovnika koje je dužnik naveo u popisu imovine i obveza. Uz poziv za sudjelovanje, savjetovalište objavljuje i plan ispunjenja obveza.

Sastanak u savjetovalištu može se sazvati najranije 30 dana od dana objave poziva za sudjelovanje.

Poziv za sudjelovanje savjetovalište ne dostavlja osobno vjerovnicima i posrednik je dužan na to upozoriti potrošača, ali potrošač ima mogućnost sam obavijestiti vjerovnike o vremenu i mjestu sastanka u savjetovalištu.

Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenog u pozivu za sudjelovanje.

Iznimno, navedeni rok od 30 dana može se produžiti za dodatnih 30 dana ako posrednik u savjetovalištu ocijeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili ako su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži. Ako nakon proteka roka od 30 dana, odnosno dodatnih 30 dana, izvansudski sporazum nije sklopljen, savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

 

PRETRAŽIVANJE PODATAKA

Na stranici javne objave savjetovalište u izvansudskom postupku objavljuje poziv za sudjelovanje uz plan ispunjenja obveza. Budući da savjetovalište poziv za sudjelovanje ne dostavlja osobno vjerovnicima već se dostava poziva smatra obavljenom objavom na internetskoj stranici Financijske agencije, putem javne objave omogućava se potrošaču, vjerovnicima i svakoj zainteresiranoj osobi pretraživanje i preuzimanje poziva za sudjelovanje uz plan ispunjenja obveza.

 

Ako je izvansudski postupak pred savjetovalištem između potrošača i vjerovnika uspio, tada će se sklopiti izvansudski sporazum između potrošača i vjerovnika. Izvansudski sporazum može se sklopiti samo s vjerovnicima koji su sudjelovali u izvansudskom postupku. Sklopljeni izvansudski sporazum ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu. Izvansudski sporazum sklapa se na propisanom obrascu i nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili.

 

POTVRDA DA POKUŠAJ SKLAPANJA IZVANSUDSKOG SPORAZUMA NIJE USPIO 

Ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine, smatrat će se da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio i savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio. 

Ako nakon isteka roka od 30 dana od datuma sastanka iz poziva za sudjelovanje, odnosno dodatnog roka od 30 dana, izvansudski sporazum nije sklopljen, savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio. 

Ako potrošač nakon neuspjelog pokušaja sklapanja izvansudskog sporazuma pred savjetovalištem želi pokrenuti postupak stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom, ili navedeni postupak pred sudom želi pokrenuti bez prethodno provedenog izvansudskog postupka pred savjetovalištem, mora sudu podnijeti prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača. Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, potrošač je dužan priložiti popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza. Popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza podnose se na propisanim obrascima.

Radno vrijeme savjetovališta Fine je od 8 do 16 sati na sljedećim lokacijama:

Poslovnica Adresa
Bjelovar Frana Supila 4
Čakovec O. Keršovanija 7
Dubrovnik   Vukovarska 2
Gospić  Kaniška 4
Karlovac  Pavla Vitezovića 1
Koprivnica Opatička 1
Osijek L. Jägera 1 – 3
Požega Trg Sv. Trojstva 19
Pula   Giardini 5
Rijeka  F. Kurelca 3
Sisak  I. K. Sakcinskog 1
Slavonski Brod   Petra Krešimira IV. br. 20
Split Mažuranićevo šetalište 24 b
Šibenik   Perivoj L. Maruna 1
Varaždin  Augusta Cesarca 2
Velika Gorica  Trg kralja Tomislava 33
Virovitica  Trg kralja Tomislava 3
Vukovar Olajnica 19
Zadar Ivana Danila 4
Zagreb   Ul. grada Vukovara 70
Zlatar  Gajeva 7