Izvršenje osnove za plaćanje

  • Zaprimljenu osnovu za plaćanje Fina upisuje u Očevidnik  prema vremenu primitka. 
  • Fina obračunava kamatu na glavnicu duga od datuma kako je to osnovom za plaćanje naloženo do isplate. Fina evidentira i trošak postupka ako je isti određen osnovom za plaćanje. Ukupan novčani iznos duga po osnovi za plaćanje čini iznos glavnog duga, obračunata kamata i troškovi postupka.
  • Fina daje naloge bankama za izvršenje osnove za plaćanje na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama.
  • Banke izvršavaju Finin nalog i vrše pljenidbu novčanih sredstava na računu ovršenika ili pljenidbu i prijenos na račun ovrhovoditelja. Ako ovršenik u tom trenutku nema dovoljno novčanih sredstava na računima u banci za izvršenje osnove za plaćanje u cijelosti, računi ovršenika se blokiraju.
Važno: Za osnovu za plaćanje koja je Fini dostavljena uz Zahtjev za izravnu naplatu, Zahtjev za naplatu ili sudsko rješenje o ovrsi, Fina daje nalog banci za zapljenu sredstava u iznosu ukupno obračunatog duga po osnovi za plaćanje, na rok od 60 dana, s daljnjim obračunom kamate na iznos duga, do prijenosa sredstava na račun ovrhovoditelja. Protekom tog roka Fina zadaje nalog banci za prijenos zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju. 

Ovršenik može, prije isteka zakonskog roka od 60 dana dati u Fini pisanu suglasnost kojom ovlašćuje Finu da zaplijenjena sredstva po osnovi za plaćanje prenese na račun ovrhovoditelja i prije proteka zakonskog roka od 60 dana. Davanjem takve suglasnosti kamata će se obračunati od datuma kako je to određeno osnovom za plaćanje pa do dana kada je suglasnost zaprimljena u Fini. * 
Uz obrazac suglasnosti ovršenik treba predočiti osobnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet (važeća osobna iskaznica ili putovnica).
 
* Odredbom članka 179. Ovršnog zakona propisano je da se založno pravo stečeno na tražbini po kojoj teku kamate odnosi i na kamate koje dospijevaju nakon pljenidbe. To znači, da protekom roka od 60 dana, Fina izvršava obračun kamata od dana primitka osnove za plaćanje u Fini do dana prijenosa na račun ovrhovoditelja. Ako u trenutku prijenosa novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja na računu ovršenika nema dovoljno novčanih sredstava iz kojih bi se izvršila naplata razlike kamata, računi ovršenika se blokiraju. 
 
Napomena: Osnove za plaćanje donesene u ovršnim postupcima pokrenutima prije 1. siječnja 2011. godine, a zaprimljene u banci ili Fini do 4. kolovoza 2018. godine izvršavaju se prema vremenski primjenjivim propisima.

Blokada računa

Ako na računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika ima dovoljno sredstava za naplatu iznosa iz osnove za plaćanje, obračunati iznos duga po osnovi za plaćanje se izvršava, a račun se ne blokira. 

Ako na računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika nema dovoljno sredstava da se osnova za plaćanje izvrši u cijelosti, Fina daje nalog bankama da blokiraju sve ovršenikove račune i zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa dostavlja oznaku blokade.

Banke kontinuirano izvještavaju Finu o svakom priljevu novčanih sredstava na ovršenikove račune u iznosu većem od 2,00 EUR (15,07 HRK). Priljev novčanih sredstava koristi se isključivo za izvršenje osnova za plaćanje zbog kojeg je ovršenikov račun blokiran, sve do izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti. Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, Fina obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, a u Jedinstveni registar računa dostavlja oznaku deblokade.