Pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima

Ovrha na novčanim sredstvima je postupak prisilne naplate tražbine koji se provodi po nalogu ovrhovoditelja na svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju i bez njegove suglasnosti, a posredstvom Fine kao jedinstvenog mjesta za provedbu ovrhe.

Postupak ovrhe na novčanim sredstvima pokreće ovrhovoditelj dostavom osnove za plaćanje u Finu, uz pripadajući zahtjev i dokaz o uplati predujma naknade za provedbu ovrhe. Više informacija

Izvršenje osnove za plaćanje

Zaprimljenu osnovu za plaćanje Fina upisuje u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (Očevidnik), prema vremenu primitka te izračunava ukupan iznos duga po osnovi za plaćanje koji čini iznos glavnog duga, obračunata kamata i troškovi postupka.
Za osnovu za plaćanje koja je Fini dostavljena uz Zahtjev za izravnu naplatu, Zahtjev za naplatu ili sudsko rješenje o ovrsi, Fina daje nalog banci za zapljenu sredstava u iznosu ukupno obračunatog duga po osnovi za plaćanje, na rok od 60 dana, s daljnjim obračunom kamate na iznos duga, do prijenosa sredstava na račun ovrhovoditelja. Protekom tog roka Fina zadaje nalog banci za prijenos zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju. Ako ovršenik želi da se sredstva prenesu na račun ovrhovoditelja prije isteka rog roka, može dati suglasnost za prijenos sredstava na račun ovrhovoditelja.  Više informacija

Kako saznati informacije o ovrsi

Odmah po primitku osnove za plaćanje, Fina poštom obavještava ovršenika (poslovnog subjekta) o zaprimljenoj osnovi za plaćanje i o iznosu duga iz osnove za plaćanje koja se dostavlja na provedbu uz Zahtjev za izravnu naplatu. Više informacija 

Ovrha u slučaju neisplate plaće

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima temeljem zahtjeva za prisilnu naplatu kojeg poslodavac podnosi Fini u slučaju neisplate plaće, odnosno naknade plaće koja radniku pripada, kao i postupanje Fine u slučaju primitka rješenja o privremenom osiguranju naplate kojeg donosi središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu, uređena je Zakonom o osiguranju radničkih tražbina (ZORT). Više informacija

Naknade

Naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisane su Pravilnikom o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te cjenikom Fine na kojeg suglasnost daje ministar financija.

Izvadak iz Cjenika

Uplata predujma

Kontakt

besplatni telefon 0800 0080

Upite, reklamacije i prigovore vezane uz postupke provedbe ovrhe na novčanim sredstvima možete poslati ovdje.